Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity.IsAuthenticated Property

Získá stav ověření aktuálního uživatele.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static bool IsAuthenticated { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud je aktuální uživatel ověřený, jinak hodnota false. Výchozí hodnotou je hodnota false.
Zobrazit: