Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity.GetPasswordChangedDate Method

Vrátí datum a čas, kdy bylo pro zadaný členský účet naposledy změněno heslo.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static DateTime GetPasswordChangedDate(
	string userName
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno účtu.

Return Value

Type: System.DateTime
Datum a čas poslední změny hesla nebo DateTime.MinValue, pokud heslo pro tento účet nebylo změněno.

ExceptionCondition
InvalidOperationException

Nebyla volána metoda SimpleMembershipProvider.Initialize(String, NameValueCollection).

– nebo –

Nebyla volána metoda InitializeDatabaseConnection().

– nebo –

Zprostředkovatel členství SimpleMembershipProvider není registrován v konfiguraci vašeho webu. Další informace vám poskytne správce systému vašeho webu.

Zobrazit: