Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleRoleProvider.GetUsersInRole Method

Vrátí uživatelská jména, která jsou v zadané roli.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override string[] GetUsersInRole(
	string roleName
)

Parameters

roleName
Type: System.String
Název role.

Return Value

Type: System.String[]
Uživatelská jména, která jsou v zadané roli.

NoteNote

Pokud nebyla zavolána metoda WebSecurity.InitializeDatabaseConnection() a pokud jste svůj web nakonfigurovali na použití standardního poskytovatele rolí prostředí ASP.NET, je tato metoda předána do standardního zprostředkovatele rolí. Další informace naleznete v přehledu třídy SimpleRoleProvider.

Zobrazit: