Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleRoleProvider.GetRolesForUser Method

Vrátí seznam rolí, ve kterých se vyskytuje zadaný uživatel.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override string[] GetRolesForUser(
	string username
)

Parameters

username
Type: System.String
Uživatel, pro kterého se má vrátit seznam rolí.

Return Value

Type: System.String[]
Názvy všech rolí, ve kterých je zadaný uživatel členem.

ExceptionCondition
InvalidOperationException

Zadaný uživatel nemá členský účet.

Zobrazit: