Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.UserTableName Property

Získá nebo nastaví název tabulky databáze obsahující uživatelské informace.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public string UserTableName { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Název tabulky databáze obsahující uživatelské informace.

Tato hodnota je nastavena, když je volána metoda Initialize(String, NameValueCollection).

Zobrazit: