Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.ResetPassword Method

Resetuje heslo pro uživatele na nové, automaticky vytvořené heslo.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override string ResetPassword(
	string username,
	string answer
)

Parameters

username
Type: System.String
Uživatelský účet, pro kterého má být resetováno heslo.
answer
Type: System.String
Odpověď na bezpečnostní otázku pro nového uživatele.

Return Value

Type: System.String
Nové heslo pro zadaný uživatelský účet.

ExceptionCondition
NotSupportedException

Parametr EnablePasswordReset má hodnotu false.

MembershipPasswordException

Parametr answer neodpovídá bezpečnostní otázce pro uživatelský účet v tabulce členství a vlastnost RequiresQuestionAndAnswer má hodnotu true.

NoteNote

U hesla generovaného metodou ResetPassword(String, String) není garantováno, že projde testem určeným vlastností PasswordStrengthRegularExpression. Vygenerované heslo však splní kritéria stanovená vlastnostmi MinRequiredPasswordLength a MinRequiredNonAlphanumericCharacters

Metoda ResetPassword(String, String) aktualizuje informace o uživatelském účtu v databázi členství pomocí nové hodnoty hesla a vrátí nové heslo jako řetězec.

NoteNote

Pokud byla třída SimpleMembershipProvider inicializována prostřednictvím volání do metody WebSecurity.InitializeDatabaseConnection() není tato metoda podporována a vyvolá výjimku NotSupportedException. Pokud však nebyla zavolána metoda WebSecurity.InitializeDatabaseConnection() a pokud jste svůj web nakonfigurovali na použití standardního poskytovatele členství prostředí ASP.NET, je tato metoda předána do standardního zprostředkovatele členství. Další informace naleznete v přehledu třídy SimpleMembershipProvider.

Zobrazit: