Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.PasswordStrengthRegularExpression Property

Získá regulární výraz, který slouží k vyhodnocení složitosti hesla.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override string PasswordStrengthRegularExpression { get; }

Property Value

Type: System.String
Regulární výraz, který slouží k vyhodnocení složitosti hesla.

Složitost (sílu) hesla lze kontrolovat pomocí regulárního výrazu. Regulární výraz například může provést kontrolu, zda heslo obsahuje jiné než alfanumerické znaky. Vlastnost PasswordStrengthRegularExpression je nastavena v konfiguračním souboru aplikace (Web.config) pomocí atributu passwordStrengthRegularExpression konfiguračního prvku membership.

Zobrazit: