Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.MinRequiredNonAlphanumericCharacters Property

Získá minimální počet speciálních (jiných než alfanumerických) znaků, které musí obsahovat heslo.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override int MinRequiredNonAlphanumericCharacters { get; }

Property Value

Type: System.Int32
Minimální počet speciálních znaků, které musí obsahovat heslo.

Hodnota vlastnosti MinRequiredNonAlphanumericCharacters je nastavena v konfiguračním souboru aplikace (Web.config) pomocí atributu minRequiredNonalphanumericCharacters konfiguračního prvku membership.

Jiný než alfanumerický znak je znak, pro který metoda IsLetterOrDigit vrátí hodnotu false.

Zobrazit: