Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.IsConfirmed Method

Vrátí hodnotu udávající, zda byl uživatelský účet potvrzen zprostředkovatelem.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override bool IsConfirmed(
	string userName
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud je uživatelský účet potvrzený, jinak hodnota false.

ExceptionCondition
ArgumentException

Parametr userName má hodnotu null nebo je prázdný.

InvalidOperationException

Třída SimpleMembershipProvider byla inicializována pomocí volání do metody InitializeDatabaseConnection().

Tato metoda prověří, zda byl uživatel dříve potvrzen voláním do metody ConfirmAccount(String).

Zobrazit: