Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.GetUserNameByEmail Method

Vrátí uživatelské jméno, které je přidruženo k zadané e-mailové adrese.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override string GetUserNameByEmail(
	string email
)

Parameters

email
Type: System.String
E-mailová adresa k vyhledání.

Return Value

Type: System.String
Uživatelské jméno, které je přidruženo k zadané e-mailové adrese, nebo hodnota null, pokud není nalezena žádná shoda.

Pokud je nalezeno více uživatelských jmen, která odpovídají zadané e-mailové adrese, je vráceno první uživatelské jméno. Jedinečnou e-mailovou adresu pro jednotlivá uživatelská jména můžete zajistit nastavením vlastnosti RequiresUniqueEmail na hodnotu true.

NoteNote

Pokud byla třída SimpleMembershipProvider inicializována prostřednictvím volání do metody WebSecurity.InitializeDatabaseConnection() není tato metoda podporována a vyvolá výjimku NotSupportedException. Pokud však nebyla zavolána metoda WebSecurity.InitializeDatabaseConnection() a pokud jste svůj web nakonfigurovali na použití standardního poskytovatele členství prostředí ASP.NET, je tato metoda předána do standardního zprostředkovatele členství. Další informace naleznete v přehledu třídy SimpleMembershipProvider.

Zobrazit: