Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.FindUsersByName Method

Vrátí všechny uživatelské účty, jejichž název odpovídá zadanému uživatelskému jménu.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override MembershipUserCollection FindUsersByName(
	string usernameToMatch,
	int pageIndex,
	int pageSize,
	out int totalRecords
)

Parameters

usernameToMatch
Type: System.String
Uživatelské jméno, které má být hledáno.
pageIndex
Type: System.Int32
Index stránky s vrácenými výsledky (počítáno od nuly).
pageSize
Type: System.Int32
Velikost stránky s vrácenými výsledky.
totalRecords
Type: System.Int32
Když tato metoda vrací výsledek, obsahuje celkový počet nalezených uživatelů.

Return Value

Type: System.Web.Security.MembershipUserCollection
Kolekce obsahující stránku s pageSize uživatelskými účty počínaje stránkou určenou parametrem pageIndex.

Tato metoda vrací výsledky, které jsou na logických stránkách. Umožňuje vracet uživatelské informace ve spravovatelných blocích. Pokud například vaše aplikace právě obsahuje 2000 uživatelských účtů, můžete najednou vrátit 200 stránek po 10 uživatelích.

Konkrétní stránka pro vrácení je definována parametry pageIndex a pageSize. Parametr totalRecords je výstupní parametr, který je nastaven na celkový počet uživatelských účtů odpovídající hodnotě usernameToMatch. Pokud je například nalezeno 13 uživatelů a hodnota parametru pageIndex je 1 a hodnota parametru pageSize je 5, objekt MembershipUserCollection obsahuje šestinu až desetinu vrácených uživatelských účtů a hodnota parametru totalRecords je nastavena na 13.

NoteNote

Pokud byla třída SimpleMembershipProvider inicializována prostřednictvím volání do metody WebSecurity.InitializeDatabaseConnection() není tato metoda podporována a vyvolá výjimku NotSupportedException. Pokud však nebyla zavolána metoda WebSecurity.InitializeDatabaseConnection() a pokud jste svůj web nakonfigurovali na použití standardního poskytovatele členství prostředí ASP.NET, je tato metoda předána do standardního zprostředkovatele členství. Další informace naleznete v přehledu třídy SimpleMembershipProvider.

Zobrazit: