Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.EnablePasswordRetrieval Property

Získá hodnotu udávající, zda zprostředkovatel členství uživatelům umožňuje načíst jejich hesla.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override bool EnablePasswordRetrieval { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud zprostředkovatel členství podporuje získání hesla, jinak hodnota false. Výchozí hodnotou je hodnota false.

Vlastnost EnablePasswordRetrieval je nastavena v konfiguračním souboru aplikace (Web.config) pomocí atributu enablePasswordRetrieval. Tato hodnota udává, zda uživatelé mohou používat metodu GetPassword(String, String) k načtení svého aktuálního hesla ze zdroje dat. Tato vlastnost je jen ke čtení.

Zobrazit: