Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.EnablePasswordReset Property

Získá hodnotu udávající, zda zprostředkovatel členství uživatelům umožňuje resetovat jejich hesla.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override bool EnablePasswordReset { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud zprostředkovatel členství podporuje reset hesla, jinak hodnota false. Výchozí hodnotou je hodnota true.

Vlastnost EnablePasswordReset je nastavena v konfiguračním souboru aplikace (Web.config) pomocí atributu enablePasswordReset. Hodnota vlastnosti udává, zda můžete volat metodu ResetPassword(String, String) ke změně aktuálního hesla pro uživatelský účet na nové, náhodně vygenerované heslo. Tato vlastnost je jen ke čtení.

Zobrazit: