Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SimpleMembershipProvider.ChangePassword Method

Změní heslo pro zadaný členský účet.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public override bool ChangePassword(
	string username,
	string oldPassword,
	string newPassword
)

Parameters

username
Type: System.String
Uživatelské jméno.
oldPassword
Type: System.String
Původní heslo.
newPassword
Type: System.String
Nové heslo.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud je heslo úspěšně změněno, jinak hodnota false.

NoteNote

Pokud byla třída SimpleMembershipProvider inicializována prostřednictvím volání do metody WebSecurity.InitializeDatabaseConnection() není tato metoda podporována a vyvolá výjimku NotSupportedException. Pokud však nebyla zavolána metoda WebSecurity.InitializeDatabaseConnection() a pokud jste svůj web nakonfigurovali na použití standardního poskytovatele členství prostředí ASP.NET, je tato metoda předána do standardního zprostředkovatele členství. Další informace naleznete v přehledu třídy SimpleMembershipProvider.

Zobrazit: