Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthAccountData.Provider Property

Získá název zprostředkovatele účtu OAuth nebo Open ID.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public string Provider { get; private set; }

Property Value

Type: System.String
Název zprostředkovatele

Tuto vlastnost je možné nastavit pomocí metody konstruktoru třídy OAuthAccountData(String, String).

Zobrazit: