Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OAuthAccountData Class

Představuje účet OAuth nebo OpenID.

System.Object
  WebMatrix.WebData.OAuthAccountData

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public class OAuthAccountData

The OAuthAccountData type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodOAuthAccountDataInicializuje novou instanci třídy OAuthAccountData pomocí zadaného zprostředkovatele účtu OAuth nebo Open ID a uživatelského ID zprostředkovatele.
Top

  NameDescription
Public propertyProviderZíská název zprostředkovatele účtu OAuth nebo Open ID.
Public propertyProviderUserIdZíská uživatelské ID zprostředkovatele účtu OAuth nebo Open ID.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: