Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ExtendedMembershipProvider.GetUserNameFromId Method

Vrátí uživatelské jméno, které je přidruženo k zadanému uživatelskému ID.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public virtual string GetUserNameFromId(
	int userId
)

Parameters

userId
Type: System.Int32
Uživatelské ID, pro které má být získáno jméno.

Return Value

Type: System.String
Uživatelské jméno.
Zobrazit: