Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ExtendedMembershipProvider.GetUserIdFromPasswordResetToken Method

Při přepsání v odvozené třídě vrátí ID pro uživatele na základě tokenu pro resetování hesla.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public abstract int GetUserIdFromPasswordResetToken(
	string token
)

Parameters

token
Type: System.String
Token pro resetování hesla.

Return Value

Type: System.Int32
ID uživatele.

Toto ID představuje klíč, pod kterým je uživatelský profil uložen v úložišti dat zprostředkovatele.

Zobrazit: