Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ExtendedMembershipProvider.GetLastPasswordFailureDate Method

Při přepsání v odvozené třídě vrátí datum a čas, kdy bylo pro určený uživatelský účet naposledy zadáno nesprávné heslo.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public abstract DateTime GetLastPasswordFailureDate(
	string userName
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno účtu.

Return Value

Type: System.DateTime
Datum a čas, kdy bylo pro tento uživatelský účet naposledy zadáno nesprávné heslo, nebo DateTime.MinValue, pokud pro tento uživatelský účet nebylo zadáno nesprávné heslo.
Zobrazit: