Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DynamicRecord.GetDynamicMemberNames Method

Vrací seznam obsahující název všech dynamických členů instance třídy DynamicRecord.

Namespace:  WebMatrix.Data
Assembly:  WebMatrix.Data (in WebMatrix.Data.dll)

public override IEnumerable<string> GetDynamicMemberNames()

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<String>
Seznam obsahující název všech dynamických členů.

Tato metoda existuje pouze pro ladění.

Zobrazit: