Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Database.QueryValue Method

Provede dotaz SQL, který jako výsledek vrátí jednu skalární hodnotu.

Namespace:  WebMatrix.Data
Assembly:  WebMatrix.Data (in WebMatrix.Data.dll)

public Object QueryValue(
	string commandText,
	params Object[] args
)

Parameters

commandText
Type: System.String
Dotaz SQL k provedení.
args
Type: System.Object[]
(Volitelné) Parametry k předání do dotazu SQL.

Return Value

Type: System.Object
Skalární hodnota vrácená dotazem SQL.
Zobrazit: