Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Database.Connection Property

Získá aktuální připojení k databázi.

Namespace:  WebMatrix.Data
Assembly:  WebMatrix.Data (in WebMatrix.Data.dll)

public DbConnection Connection { get; }

Property Value

Type: System.Data.Common.DbConnection
Připojení.
Zobrazit: