Přehled ovládacích prvků webového serveru Table, TableRow a TableCell

Visual Studio 2010

Ovládací prvek webového serveru Table umožňuje vytvořit tabulky na stránkách technologie ASP.NET, které můžete programovat v serverovém kódu. Ovládací prvky webového serveru TableRow a TableCell umožňují zobrazit obsah ovládacího prvku Table.

Toto téma obsahuje:

Tabulky se obvykle nepoužívají pouze k zobrazení tabulkových informací, ale i jako způsob formátování informací na webové stránce. Existuje několik způsobů, jak vytvořit tabulky na stránkách technologie ASP.NET:

  • Tabulka HTML: Pokud vytváříte statickou tabulku (ve které nebudete za běhu přidávat nebo měnit obsah), měli byste použít tabulku jazyka HTML a nikoli ovládací prvek Table.

  • Ovládací prvek HtmlTable. Je HTML element table, který byl převeden na serverový ovládací prvek HTML přidáním atributu runat=server. Tento ovládací prvek můžete programovat v serverovém kódu. Další informace o serverových ovládacích prvcích jazyka HTML naleznete v tématu Přehled ovládacích prvků webového serveru technologie ASP.NET.

  • Table . Je webový ovládací prvek, který umožňuje vytvářet a manipulovat s tabulkami (například přidávat řádky a buňky tabulky) pomocí objektového modelu, který je konzistentní s jinými webovými ovládacími prvky.

Obecně byste měli použít ovládací prvek webového serveru Table, pokud máte v úmyslu ve vašem kódu za běhu přidávat řádky a buňky (sloupce) do tabulky. Přestože jej lze použít i jako statickou tabulku s předdefinovanými řádky a sloupci, je v takovém případě jednodušší pracovat s elementem table jazyka HTML.

Programovat s ovládacím prvkem webového serveru Table můžete snadněji než s ovládacím prvkem HtmlTable, protože nabízí objektový model s typovými vlastnostmi, který je konzistentní s dalšími ovládacími prvky webového serveru. (Model je také konzistentní mezi ovládacími prvky Table, TableRow a TableCell.)

Porovnání ovládacího prvku webového serveru Table s jinými ovládacími prvky pro seznamy

Některé funkce, které může provádět s ovládacím prvkem webového serveru Table, lze také dosáhnout ovládacími prvky webového serveru pro seznamy, konkrétně ovládacími prvky Repeater, DataList a GridView. Všechny tyto ovládací prvky jsou vykresleny (nebo mají možnost být vykresleny) jako tabulky jazyka HTML.

Rozdíly mezi ovládacími prvky pro seznamy a ovládacím prvkem Table jsou tyto:

  • Ovládací prvky pro seznamy jsou vázány na data. Ovládací prvky pro seznamy mohou pracovat pouze oproti datovému zdroji, zatímco ovládací prvek Table může zobrazit libovolnou kombinaci textu jazyka HTML a ovládacích prvků, ať už jsou vázány na data či nikoliv.

  • Ovládací prvky pro seznamy používají šablony k určení rozložení svých prvků. Ovládací prvek Table podporuje podřízený ovládací prvek TableCell, který můžete naplnit stejně jako jakýkoli jiný element td jazyka HTML.

Objektový model ovládacího prvku webového serveru Table

Ovládací prvek Table funguje jako nadřazený ovládací prvek pro ovládací prvky TableRow. Tabulka podporuje vlastnost s názvem Rows, která je kolekcí objektů TableRow. Přidáním nebo odstraněním položek v této kolekci určíte řádky tabulky. Ovládací prvek TableRow zase podporuje kolekci s názvem Cells obsahující objekty TableCell.

Obsah, který má být zobrazen v tabulce, je přidán do ovládacího prvku TableCell. Buňka má vlastnost Text, kterou můžete nastavit na libovolný text jazyka HTML. Alternativně můžete zobrazit ovládací prvky v buňce přidáním ovládacích prvků do kolekce Controls buňky.

Nadřazený ovládací prvek Table podporuje vlastnosti pro řízení vzhledu celé tabulky, například Font, BackColor a ForeColor. Ovládací prvky TableRow a TableCell podporují tyto vlastnosti též, takže můžete určit vzhled jednotlivých řádků nebo buněk potlačením vzhledu nadřazené tabulky.

Svázání dat s ovládacím prvkem

Přestože ovládací prvek Table není ze své podstaty vázán na data, můžete jej použít k zobrazení dat z databáze. Stejně jako u všech ovládacích prvků webového serveru můžete svázat libovolnou vlastnost ovládacího prvku Table s datovým zdrojem. Ovládací prvek Table ale nepodporuje vlastnost, která slouží přímo k zobrazení dat. Místo toho obvykle přidáte ovládací prvky TableCell do tabulky. Pak můžete buď navázat vlastnost Text jednotlivých TableCell na data nebo můžete do buňky přidat ovládací prvky, které se vážou na data (například ovládací prvky Label nebo Literal).

Zpět na začátek

V následující tabulce je uveden seznam tříd, které se vážou k ovládacím prvkům Table, TableCell a TableRow.

Člen

Popis

Table

Hlavní třída pro ovládací prvek Table.

TableCell

Hlavní třída pro ovládací prvek TableCell.

TableCellCollection

Zapouzdřuje kolekci objektů TableHeaderCell a TableCell, které tvoří řádek v ovládacím prvku Table.

TableFooterRow

Představuje řádek zápatí v ovládacím prvku Table.

TableHeaderCell

Představuje buňku záhlaví v rámci ovládacího prvku Table.

TableHeaderRow

Představuje řádek záhlaví v ovládacím prvku Table.

TableHeaderScope

Představuje atribut scope jazyka HTML pro třídy, které představují buňky hlavičky v tabulce.

TableItemStyle

Představuje vlastnosti stylů pro element ovládacího prvku, který se vykreslí jako TableRow nebo TableCell.

TableRow

Hlavní třída pro ovládací prvek TableRow.

TableRowCollection

Zapouzdřuje kolekci objektů TableRow, které představují jeden řádek v ovládacím prvku Table.

TableRowSection

Určuje, kde se umístí objekt TableRow v rámci ovládacího prvku Table.

TableSectionStyle

Představuje styl pro část ovládacího prvku Table.

TableStyle

Představuje styl pro ovládací prvek Table.

Zpět na začátek

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: