Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageExecutingBase.GetOutputWriter Method

Vrátí instanci zapisovače textu, která je použita k vykreslení dané stránky.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

protected internal virtual TextWriter GetOutputWriter()

Return Value

Type: System.IO.TextWriter
Zapisovač textu
Zobrazit: