Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageExecutingBase Class

Poskytuje objekty a metody, které se používají ke spouštění a vykreslování stránek ASP.NET, jež obsahují syntaxi Razor.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public abstract class WebPageExecutingBase

The WebPageExecutingBase type exposes the following members.

  NameDescription
Protected methodWebPageExecutingBaseInicializuje novou instanci třídy WebPageExecutingBase. Tento konstruktor může volat pouze zděděná třída.
Top

  NameDescription
Public propertyApp
Public propertyAppState
Public propertyContextPři přepisu v odvozené třídě získá nebo nastaví objekt HttpContextBase, který je přidružen ke stránce.
Public propertyVirtualPath
Public propertyVirtualPathFactory
Top

  NameDescription
Protected methodBeginContext(Int32, Int32, Boolean)
Protected methodBeginContext(TextWriter, Int32, Int32, Boolean)
Protected methodBeginContext(String, Int32, Int32, Boolean)
Protected methodBeginContext(TextWriter, String, Int32, Int32, Boolean)
Protected methodEndContext(Int32, Int32, Boolean)
Protected methodEndContext(TextWriter, Int32, Int32, Boolean)
Protected methodEndContext(String, Int32, Int32, Boolean)
Protected methodEndContext(TextWriter, String, Int32, Int32, Boolean)
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodExecute
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Protected methodGetOutputWriterVrátí instanci zapisovače textu, která je použita k vykreslení dané stránky.
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodHref
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected methodNormalizeLayoutPagePath
Public methodNormalizePath
Public methodToString (Inherited from Object.)
Public methodWrite(Object)Zapíše řetězcovou reprezentaci zadaného objektu jako řetězec v kódu HTML.
Public methodWrite(HelperResult)Zapíše zadaný objekt HelperResult jako řetězec v kódu HTML.
Public methodWriteAttribute
Public methodWriteAttributeTo(TextWriter, String, PositionTagged<String>, PositionTagged<String>, AttributeValue[])
Protected methodWriteAttributeTo(String, TextWriter, String, PositionTagged<String>, PositionTagged<String>, AttributeValue[])
Public methodWriteLiteralZapíše zadaný objekt bez kódování HTML.
Public methodStatic memberWriteLiteralToZapíše zadaný objekt do zadané instance TextWriter bez kódování HTML.
Public methodStatic memberWriteTo(TextWriter, Object)Zapíše zadaný objekt jako řetězec v kódu HTML do zadaného zapisovače textu.
Public methodStatic memberWriteTo(TextWriter, HelperResult)Zapíše zadaný objekt HelperResult jako řetězec v kódu HTML do zadaného zapisovače textu.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: