Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageContext.Current Property

Získá odkaz na aktuální objekt WebPageContext, který je přidružen ke stránce.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static WebPageContext Current { get; }

Property Value

Type: System.Web.WebPages.WebPageContext
Aktuální objekt kontextu stránky
Zobrazit: