Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageBase.Page Property

Poskytuje přístup jako vlastnost k datům stránky, jež jsou sdílena mezi stránkami, stránkami rozložení a částečnými stránkami.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public override Object Page { get; }

Property Value

Type: System.Object
Objekt obsahující data stránky

You can access data in the Page property using object dot syntax (for example, @Page.MyData). This property accesses the same page data as the PageData property, except that it lets you access it using property-like syntax.

Zobrazit: