Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageBase.OutputStack Property

Získá zásobník objektů TextWriter pro aktuální kontext stránky.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public Stack<TextWriter> OutputStack { get; }
Zobrazit: