Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageBase.Output Property

Získá aktuální objekt TextWriter pro danou stránku.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public TextWriter Output { get; }

Property Value

Type: System.IO.TextWriter
Objekt TextWriter
Zobrazit: