Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageBase.IsSectionDefined Method

Vrátí hodnotu, která určuje, zda je zadaný oddíl na stránce definován.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public bool IsSectionDefined(
	string name
)

Parameters

name
Type: System.String
Název oddílu, který má být vyhledán

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je zadaný oddíl na stránce definován; jinak hodnota false
Zobrazit: