Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageBase.DefineSection Method

Volá se stránkami obsahu za účelem vytvoření pojmenovaných oddílů obsahu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void DefineSection(
	string name,
	SectionWriter action
)

Parameters

name
Type: System.String
Název oddílu, který má být vytvořen
action
Type: System.Web.WebPages.SectionWriter
Typ akce, která má být s novým oddílem provedena
Zobrazit: