Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageBase.CreateInstanceFromVirtualPath Method

Vytvoří novou instanci třídy WebPageBase pomocí zadané virtuální cesty.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static WebPageBase CreateInstanceFromVirtualPath(
	string virtualPath
)

Parameters

virtualPath
Type: System.String
Virtuální cesta, která má být použita k vytvoření instance

Return Value

Type: System.Web.WebPages.WebPageBase
Nový objekt WebPageBase
Zobrazit: