Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPage.RenderPage Method

Vykreslí stránku obsahu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public override HelperResult RenderPage(
	string path,
	params Object[] data
)

Parameters

path
Type: System.String
Cesta ke stránce, která má být vykreslena
data
Type: System.Object[]
Data, která mají být předána na stránku

Return Value

Type: System.Web.WebPages.HelperResult
Objekt umožňující zápis výstupu stránky

The values passed using the data parameter can be accessed in the page using the PageData dictionary by position or by name.

Zobrazit: