Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPage.Context Property

Získá nebo nastaví objekt HttpContextBase, který je přidružen ke stránce.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public override HttpContextBase Context { get; set; }

Property Value

Type: System.Web.HttpContextBase
Data aktuálního kontextu
Zobrazit: