Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPage Class

Představuje stránku ASP.NET Razor.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public abstract class WebPage : WebPageBase

The WebPage type exposes the following members.

  NameDescription
Protected methodWebPageVolá se z odvozené třídy za účelem vytvoření nové instance založené na třídě WebPage.
Top

  NameDescription
Public propertyApp (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public propertyAppState (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public propertyCache (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertyContextZíská nebo nastaví objekt HttpContextBase, který je přidružen ke stránce. (Overrides WebPageExecutingBase.Context.)
Public propertyCulture (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Protected propertyDisplayMode (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertyHtmlZíská objekt HtmlHelper, který je přidružen ke stránce.
Public propertyIsAjax (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertyIsPost (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertyLayoutZíská nebo nastaví cestu ke stránce rozložení. (Inherited from WebPageBase.)
Public propertyModelZíská model, který je přidružen ke stránce.
Public propertyModelStateZíská stav modelu, který je přidružen ke stránce.
Public propertyOutputZíská aktuální objekt TextWriter pro danou stránku. (Inherited from WebPageBase.)
Public propertyOutputStackZíská zásobník objektů TextWriter pro aktuální kontext stránky. (Inherited from WebPageBase.)
Public propertyPagePoskytuje přístup jako vlastnost k datům stránky, jež jsou sdílena mezi stránkami, stránkami rozložení a částečnými stránkami. (Inherited from WebPageBase.)
Public propertyPageContext (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertyPageDataPoskytuje přístup jako pole k datům stránky, jež jsou sdílena mezi stránkami, stránkami rozložení a částečnými stránkami. (Inherited from WebPageBase.)
Public propertyProfile (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertyRequest (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertyResponse (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertyServer (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertySession (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertyTemplateInfo (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertyUICulture (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertyUrlData (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertyUser (Inherited from WebPageRenderingBase.)
Public propertyValidationZíská pomocnou rutinu pro ověření aktuálního kontextu stránky.
Public propertyVirtualPath (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public propertyVirtualPathFactory (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Top

  NameDescription
Protected methodBeginContext(Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodBeginContext(TextWriter, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodBeginContext(String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodBeginContext(TextWriter, String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodConfigurePagePři přepisu v odvozené třídě nakonfiguruje aktuální webovou stránku na základě konfigurace nadřazené webové stránky. (Inherited from WebPageBase.)
Protected methodCreatePageFromVirtualPath (Inherited from WebPageBase.)
Public methodDefineSectionVolá se stránkami obsahu za účelem vytvoření pojmenovaných oddílů obsahu. (Inherited from WebPageBase.)
Protected methodEndContext(Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodEndContext(TextWriter, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodEndContext(String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodEndContext(TextWriter, String, Int32, Int32, Boolean) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodExecute (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public methodExecutePageHierarchy()Spustí kód v sadě závislých stránek. (Overrides WebPageBase.ExecutePageHierarchy().)
Public methodExecutePageHierarchy(WebPageContext, TextWriter)Spustí kód v sadě závislých webových stránek pomocí zadaných parametrů. (Inherited from WebPageBase.)
Public methodExecutePageHierarchy(WebPageContext, TextWriter, WebPageRenderingBase)Spustí kód v sadě závislých webových stránek pomocí zadaného kontextu, zapisovače a úvodní stránky. (Inherited from WebPageBase.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Protected methodGetOutputWriterVrátí instanci zapisovače textu, která je použita k vykreslení dané stránky. (Inherited from WebPageBase.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodHref (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodInitializePageInicializuje objekt, který zdědí ze třídy WebPage. (Overrides WebPageBase.InitializePage().)
Public methodIsSectionDefinedVrátí hodnotu, která určuje, zda je zadaný oddíl na stránce definován. (Inherited from WebPageBase.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected methodNormalizeLayoutPagePath (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public methodNormalizePath (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public methodPopContextVrátí a odebere kontext z horní části instance OutputStack. (Inherited from WebPageBase.)
Public methodPushContextVloží zadaný kontext do horní části instance OutputStack. (Inherited from WebPageBase.)
Public methodStatic memberRegisterPageExecutorPřidá třídu do seznamu tříd, jež zpracovávají spouštění stránek a implementují vlastní funkce pro stránky.
Public methodRenderBodyNa stránkách rozložení vykreslí část stránky obsahu, která se nachází mimo pojmenovaný oddíl. (Inherited from WebPageBase.)
Public methodRenderPageVykreslí stránku obsahu. (Overrides WebPageBase.RenderPage(String, Object[]).)
Public methodRenderSection(String)Na stránkách rozložení vykreslí obsah pojmenovaného oddílu. (Inherited from WebPageBase.)
Public methodRenderSection(String, Boolean)Na stránkách rozložení vykreslí obsah pojmenovaného oddílu a určí, zda je daný oddíl povinný. (Inherited from WebPageBase.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Public methodWrite(Object)Zapíše zadaný objekt jako řetězec v kódu HTML. (Inherited from WebPageBase.)
Public methodWrite(HelperResult)Zapíše zadaný objekt HelperResult jako řetězec v kódu HTML. (Inherited from WebPageBase.)
Public methodWriteAttribute (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public methodWriteAttributeTo(TextWriter, String, PositionTagged<String>, PositionTagged<String>, AttributeValue[]) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Protected methodWriteAttributeTo(String, TextWriter, String, PositionTagged<String>, PositionTagged<String>, AttributeValue[]) (Inherited from WebPageExecutingBase.)
Public methodWriteLiteralZapíše zadaný objekt bez předchozího kódování HTML. (Inherited from WebPageBase.)
Top

The WebPage class is associated with source code files that have a .cshtml extension (for pages that use C#) or a .vbhtml extension (for pages that use Visual Basic). At run time, a web server compiles these files as WebPage objects and caches them in memory.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zobrazit: