Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Validator.StringLength Method

Definuje ověřovací test, který kontroluje délku řetězce.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static IValidator StringLength(
	int maxLength,
	int minLength,
	string errorMessage
)

Parameters

maxLength
Type: System.Int32
Maximální délka řetězce
minLength
Type: System.Int32
Minimální délka řetězce. Výchozí hodnota je 0.
errorMessage
Type: System.String
Chybová zpráva, která má být zobrazena, pokud se ověření nezdaří

Return Value

Type: System.Web.WebPages.IValidator
Ověřovací test
Zobrazit: