Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ValidationHelper.Validate Method

Provede ověření u zaregistrovaných elementů a volitelně umožňuje určit seznam polí, která mají být zkontrolována.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IEnumerable<ValidationResult> Validate(
	params string[] fields
)

Parameters

fields
Type: System.String[]
Nepovinný parametr. Názvy (hodnota atributu name) elementů vstupu uživatele, které mají být ověřeny. Můžete zadat libovolný počet názvů elementů oddělených čárkou. Pokud seznam nezadáte, ověří tato metoda všechny zaregistrované elementy.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<ValidationResult>
Seznam chyb pro zadaná pole, pokud se nějaké chyby ověření vyskytly

You typically do not need to call this method. Validation is automatically performed when the page is submitted. However, you can call it if you want to perform validation on an individual field, if a value has been changed programmatically, or under some other condition where automatic validation is not sufficient.

Zobrazit: