Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ValidationHelper.RequireFields Method

Zaregistruje zadaná pole jako pole vyžadující vstup uživatele.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void RequireFields(
	params string[] fields
)

Parameters

fields
Type: System.String[]
Názvy (hodnota atributu name) elementů vstupu uživatele, které mají být ověřeny. Můžete zadat libovolný počet názvů elementů oddělených čárkou.

This method does not let you specify custom error messages.

Zobrazit: