Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ValidationHelper.IsValid Method

Určuje, zda obsah polí vstupu uživatele splňuje podmínky ověřovacích kontrol, a volitelně umožňuje určit seznam polí, která mají být zkontrolována.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public bool IsValid(
	params string[] fields
)

Parameters

fields
Type: System.String[]
Nepovinný parametr. Názvy (hodnota atributu name) elementů vstupu uživatele, ve kterých má být zkontrolován výskyt chyb ověření Můžete zadat libovolný počet názvů elementů oddělených čárkou. Pokud seznam polí nezadáte, zkontroluje tato metoda všechny elementy, které jsou pro ověření zaregistrovány.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud všechna zadaná pole splňují podmínky ověřovacích kontrol; hodnota false, pokud se v některém poli vyskytuje chyba ověření
Zobrazit: