Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ValidationHelper.GetErrors Method

Vrátí seznam aktuálních chyb ověřování a volitelně umožňuje určit seznam polí, která mají být zkontrolována.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public IEnumerable<string> GetErrors(
	params string[] fields
)

Parameters

fields
Type: System.String[]
Nepovinný parametr. Názvy (hodnota atributu name) elementů vstupu uživatele, pro něž mají být získány informace o chybách. Můžete zadat libovolný počet názvů elementů oddělených čárkou. Pokud seznam polí nezadáte, vrátí tato metoda chyby pro všechna pole.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<String>
Seznam chyb
Zobrazit: