Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ValidationHelper.ClassFor Method

Vykreslí atribut odkazující na definici stylu CSS, který má být použit při vykreslení zpráv ověření pro daný element vstupu uživatele.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public HtmlString ClassFor(
	string field
)

Parameters

field
Type: System.String
Název (hodnota atributu name) elementu vstupu uživatele, který má být ověřen

Return Value

Type: System.Web.HtmlString
Atribut

This method renders attributes that defines the look of the element and of any validation error messages. For information about defining CSS styles to specify the appearance of error display, see the ValidationHelper class overview.

You call this method inside the markup of an individual user input element when you are using client-side validation. (You must also have previously included the required JavaScript libraries.) When the method is invoked, it renders the appropriate attributes so that the client-side validation routines can dynamically render the CSS class elements that specify how error display is rendered.

Zobrazit: