Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StringExtensions.IsEmpty Method

Zkontroluje, zda má řetězec hodnotu null nebo je prázdný.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static bool IsEmpty(
	this string value
)

Parameters

value
Type: System.String
Řetězcová hodnota, která má být testována

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud má parametr value hodnotu null nebo obsahuje řetězec nulové délky (""); jinak hodnota false

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type String. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.

The IsEmpty method can be helpful when you want to use a method in the StringExtensions class to convert a string to another data type. If you call the IsEmpty method to check a string before converting it, you can determine whether the string is empty and the code can take appropriate action, such as prompting a user to provide a value.

Zobrazit: