Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StringExtensions.IsBool Method

Zkontroluje, zda je možné řetězec převést na logický datový typ (true nebo false).

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static bool IsBool(
	this string value
)

Parameters

value
Type: System.String
Řetězcová hodnota, která má být testována

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud lze parametr value převést na zadaný typ; jinak hodnota false

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type String. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.

Before you try to convert, you can check whether the string can be converted to a Boolean value by calling the IsBool(String) method, which returns true if the string value can be converted.

Zobrazit: