Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StaticScopeStorageProvider Class

Poskytuje oborový přístup ke statickým datům.

System.Object
  System.Web.WebPages.Scope.StaticScopeStorageProvider

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public class StaticScopeStorageProvider : IScopeStorageProvider

The StaticScopeStorageProvider type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodStaticScopeStorageProviderInicializuje novou instanci třídy StaticScopeStorageProvider.
Top

  NameDescription
Public propertyCurrentScopeZíská nebo nastaví adresář uchovávající aktuální data ve statickém kontextu.
Public propertyGlobalScopeZíská adresář uchovávající globální data ve statickém kontextu.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: