Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary.TryGetValue Method

Získá hodnotu, která je spojená se zadaným klíčem ze zřetězených objektů ScopeStorageDictionary a BaseScope.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public virtual bool TryGetValue(
	Object key,
	out Object value
)

Parameters

key
Type: System.Object
Klíč
value
Type: System.Object
Když tato metoda vrací hodnotu a je-li nalezen klíč, obsahuje hodnotu přidruženou k zadanému klíči; v opačném případě je to výchozí hodnota parametru typu value. Tento parametr se předává neinicializovaný.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud zřetězené objekty ScopeStorageDictionary a BaseScope obsahují element obsahující zadaný klíč, v opačném případě hodnota false

Implements

IDictionary<TKey, TValue>.TryGetValue(TKey, TValue)
Zobrazit: