Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary.Item Property

Získá nebo nastaví element, který je přidružen k zadanému klíči.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public Object this[
	Object key
] { get; set; }

Parameters

key
Type: System.Object

Property Value

Type: System.Object
Element, který obsahuje zadaný klíč.

Implements

IDictionary<TKey, TValue>.Item[TKey]
Zobrazit: