Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary.IsReadOnly Property

Získá hodnotu, která označuje, zda je objekt ScopeStorageDictionary určen jen pro čtení.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public virtual bool IsReadOnly { get; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je objekt ScopeStorageDictionary určen jen pro čtení, v opačném případě hodnota false

Implements

ICollection<T>.IsReadOnly
Zobrazit: