Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary.GetItems Method

Vrátí enumerátor, který lze použít k iteraci v rámci různých elementů zřetězených objektů ScopeStorageDictionary a BaseScope.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

protected virtual IEnumerable<KeyValuePair<Object, Object>> GetItems()

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<KeyValuePair<Object, Object>>
Enumerátor, který obsahuje různé elementy ze zřetězených objektů adresáře.
Zobrazit: