Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary.Count Property

Získá počet dvojic klíč/hodnota, které jsou ve zřetězených objektech ScopeStorageDictionary a BaseScope.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public virtual int Count { get; }

Property Value

Type: System.Int32
Počet dvojic klíč/hodnota.

Implements

ICollection<T>.Count
Zobrazit: