Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary.CopyTo Method

Zkopíruje všechny elementy v objektu ScopeStorageDictionary a v objektu BaseScope do objektu Array počínaje zadaným indexem.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public virtual void CopyTo(
	KeyValuePair<Object, Object>[] array,
	int arrayIndex
)

Parameters

array
Type: System.Collections.Generic.KeyValuePair<Object, Object>[]
Pole
arrayIndex
Type: System.Int32
Index počínající nulou pro pole array.

Implements

ICollection<T>.CopyTo(T[], Int32)
Zobrazit: